Regulamin

REGULAMIN WITRYNY WWW.ALNERO.PL

1. Definicje

Alnero – sklep prowadzony przez MGastro Monika Nowicka, z siedzibą w Lublinie 20-044 przy ul. Weteranów 19A, o numerze NIP: 9191730084, REGON: 061606488. Dane kontaktowe: adres e-mail: speedportblack@gmail.com, tel: 814652500

Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny www.alnero.pl,

Witryna – serwis dostępny pod adresem www.alnero.pl

Gość – osoba korzystająca z Witryny bez dokonania Rejestracji

Użytkownik – osoba fizyczna będąca odbiorcą Usługi, która dokonała rejestracji Konta, przy czym warunkiem rejestracji Konta jest ukończenie 13 roku życia (w przypadku nieukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora)

Login – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) oraz Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora Witryny, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się w Witrynie

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, samodzielnie ustalany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.)

2. Postanowienia ogólne           

2.1 Regulamin określa zasady korzystania z Witryny oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny. Witryna służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie Alnero oraz do obsługi prowadzonej przez Alnero sprzedaży produktów, Witryna służy też do informowania o promocjach i konkursach organizowanych przez Alnero  lub przez partnerów Alnero, do składania i ewidencjonowania zamówień na produkty z oferty podmiotów dla których Alnero świadczy usługi marketplace, jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących produktów dostępnych w ofercie Alnero, dostawców Alnero lub innych związanych z działalnością Alnero. Niniejszy Regulamin reguluje warunki rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownika na Witrynie, inne usługi mogą uregulowane w Regulaminach szczegółowych danej usługi.

2.2 Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

a.         posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Witryny w tym tablety i smartfony,

b.         dostępu do sieci Internet,

c.         posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge wersji 15 i wyższej, Google Chrome w wersji 48 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 42 i wyższej, Opera w wersji 36 i wyższej, Safari w wersji 9.1 i wyższej.

2.4 Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Alnero jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

2.5 Goście i Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6 Alnero prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Alnero prosi o niekorzystanie z Witryny.

2.7 Korzystanie z Witryny oraz dostępnych za jej pośrednictwem usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację Polityki prywatności, przy czym warunki korzystania z poszczególnych usług za pośrednictwem Witryny może wymagać akceptacji Regulaminów szczegółowych danej usług.

2.8 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Regulaminów szczegółowych danej usługi, w przypadku jeżeli korzysta z usług objętych takimi regulaminami.

2.9 W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie szczegółowym danej usługi świadczonej przez Alnero stosuje się postanowienia Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Regulaminem szczegółowym danej usługi zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu szczegółowego danej usługi.

2.10 Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Witryny dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Witryny.

2.11 Usługodawca ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Witryny we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Użytkowników.

2.12 Alnero świadczy za pośrednictwem Witryny usługi niewymagające Rejestracji, w szczególności informacyjne, w zakresie oferty Alnero oraz inne usługi opisane na Witrynie i określone w Regulaminach szczegółowych danej usługi.

2.13 Alnero świadczy za pośrednictwem Witryny usługi wymagające Rejestracji, w tym w szczególności możliwość tworzenia listy zakupów, dokonywania zakupów u partnerów, dla których Alnero świadczy usługi marketplace.

2.14 Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług za pośrednictwem Witryny przez inne podmioty niż Alnero, które to podmioty ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści Regulaminu szczegółowego danej usługi.

2.15 Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług, w szczególności prawa autorskie, nazwa Witryny, wchodzące w jego skład elementy graficzne, inne nazwy handlowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.

3. Zakres i warunki korzystania z Witryny

3.1 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Alnero zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania Alnero przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i rejestracji Konta (Rejestracja). Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia Regulaminu szczegółowego danej usługi stanowią inaczej.

3.2 Korzystanie z poszczególnych usług dostępnych w ramach Witryny może być odpłatne. Informacja w zakresie odpłatności za korzystanie z usług zamieszczona zostanie w ramach odpowiednich zasobów Witryny oraz w treści Regulaminu szczegółowego danej usługi.

3.3 Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Alnero  (e-mail: speedportblack@gmail.com, tel: 814652500). W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających w szczególności ze zrealizowanych zamówień. Konto zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

3.4 W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Alnero za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

3.5 Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Alnero, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta na witrynie, bez uprzedniej zgody Alnero.

3.6 Alnero zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

3.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi, na rzecz którego świadczy usługę, na jego Konto w Witrynie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Witryny, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Rejestracja Konta

4.1 W trakcie rejestracji Konta Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

a.         potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia,

b.         podanie danych wymaganych do rejestracji, w tym w szczególności Loginu i Hasła, z zastrzeżeniem, iż żaden Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym oraz z zastrzeżeniem że Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,

c.         możliwość wyrażenia zgód dostępnych w formularzu w formie tzw. checkboxa,

d.         uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.

4.2 W przypadku skorzystania przez zarejestrowanego Użytkownika z opcji „Zapamiętaj mnie” dostęp do Konta z tego urządzenia końcowego, z którego korzystał Użytkownik w momencie wybrania tej opcji, zapewniany jest z pominięciem każdorazowej konieczności logowania się w Witrynie przez czas ważności pliku cookie umieszczonego przez danego Użytkownika.

4.3 Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji Konta e-mail z informacją o zakończeniu rejestracji. Na adres e-mail mogą być też wysyłane informacje techniczne dotyczące działania Witryny, niestanowiące informacji handlowej.

4.4 W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z usług wymagających rejestracji na Witrynie,

Użytkownik zobowiązany jest do:

a.         podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,

b.         aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,

c.         zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

4.5 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu lub Hasła.

5. Zasady korzystania z Witryny

5.1 Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Witryny w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz odpowiednich do wykorzystywanych usług Regulaminów szczegółowych danej usługi, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami. Usługobiorca nie jest uprawniony do wykorzystywania Witryny do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.2 Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 3 lata od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte przez Alnero bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

5.3 Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Alnero, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu lub Hasła przez osoby trzecie, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie przez osoby trzecie.

6. Reklamacje i zwroty

6.1 Alnero podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny i usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Gości i Użytkowników.

6.2 W trakcie korzystania z usług, Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasła i Login oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejścia w posiadanie Loginu lub Hasła.

6.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny lub usług, a także reklamacje Gość lub Użytkownik może zgłaszać na adres speedportblack@gmail.com, tytułem wiadomości „Reklamacja”.

6.4 Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę przesłania reklamacji do Alnero.

6.5 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania.

6.6. Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu przygotowanego dla niego posiłku/porcji żywności z uwagi art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta, to jest z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia był posiłek/porcja żywności dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu. Otwarcie opakowania z jedzeniem spowoduje, że ze względów higienicznych, a także z uwagi na ochronę zdrowia, nastąpi niemożliwa powtórna sprzedaż i późniejsza konsumpcja przygotowanego dania/porcji żywności.

7. Prawo właściwe i spory

7.1 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Alnero, której przedmiotem są usługi świadczone przez Alnero na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Alnero za pośrednictwem witryny będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

7.2 Gość jak i Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7.3 Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

8.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Weteranów 19A, Lublin 20-044 – punkt Alnero
  2. Dostawa do Klienta transportem Alnero

8.2 Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność przy odbiorze: gotówką lub kartą płatniczą 
  2. Płatności elektroniczne lub karta płatniczą online

8.3 Cena dostawy uzależniona jest od wartości zamówienia:

Przy zamówieniu do kwoty 50zł, dostawa kosztuje 7
Przy zamówieniu powyżej kwoty 50zł, dostawa gratis.

8.4 Dostawy realizowane są zgodnie z mapą obszaru dostaw, znajdująca się TUTAJ (podpiąć link do mapy dostaw)

8.5 Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

9. Wykonanie umowy sprzedaży

9.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym Alnero.

9.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta: 

  • płatności online elektroniczne lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności  natychmiast  przy zawarciu Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
  • płatności gotówką lub płatności elektronicznych przy odbiorze osobistym w punkcie Alnero
  • płatności gotówką lub płatności elektronicznych przy odbiorze dostawy pod adresem dowozu do Klienta

9.3 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (potwierdzenie dokonania płatności przez zewnętrzny system płatności online)
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

9.4 W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9.5 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

10. Prawo właściwe i spory

10.1 Alnero przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi w Witrynie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

10.2 Alnero zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Witryny.

10.3 Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Witrynie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Alnero na adres speedportblack@gmail.com, tel: 814652500.

10.4 Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Witryny.

10.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

lorem ipsum

Z powodu COVID-19 dostawa odbywa się bezkontaktowo.